rouw, verlies, trauma, burn-out, marieke de bruijn

Opleiding tot Psychosociaal Therapeut met als specialisatie

Verlies en Trauma Integratie.

Centrum Marieke de Bruijn Hanzeweg 48 6981 BX Doesburg T. 06-55727400 cmbagenda@gmail.com www.mariekedebruijn.com
Samenwerking Con Amore & Centrum Marieke de Bruijn Aanbeveling Opleidingen Marieke de Bruijn is een samenwerking aangegaan met opleidingsinstituut Con Amore voor de Psycho-sociale Basiskennis (PsBK). Te volgen op diverse plaatsen in het land. Je kunt deze opleiding gelijktijdig doen met de VTI opleiding, dit betekent dat je toekomstige cliënten vergoed worden door de zorgverzekering, mits dat in hun verzekeringspakket is opgenomen. Voor meer info: www.conamore.com

Klachtenreglement

Inhoud Vooraf Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Artikel 2 Aanstelling en taken vertrouwenspersoon. Artikel 3 Instelling en taken klachtencommissie Artikel 4 Samenstelling klachtencommissie Artikel 5 Zittingsduur Artikel 6 Indienen van een klacht Artikel 7 Intrekken van de klacht Artikel 8 Inhoud van de klacht Artikel 9 Vooronderzoek Artikel 10 Hoorzitting Artikel 11 Uitspraak Artikel 12 Quorum Artikel 13 Niet-deelneming aan de behandeling Hoofdstuk 3 Slotbepalingen Artikel 14 Openbaarheid Artikel 15 Evaluatie Artikel 16 Wijziging van het reglement Artikel 17 Bewaartermijn Artikel 18 Overige bepalingen Toelichting bij Klachtenreglement Opleiding Psychosociale therapie Marieke de Bruijn Opleidingen Klacht rond bejegening. Wanneer een student een klacht heeft over bejegening en/of grensoverschrijdend gedrag door een docent of supervisor, dan kan de student contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de opleiding. De vertrouwenspersoon is mevr. T. Tuhumena via de link vertrouwenspersoon kunt u uw klacht hier deponeren. Zie verder artikel 2. Organisatorische of inhoudelijke klacht. Wanneer een student een klacht heeft die organisatorisch of inhoudelijk van inhoud is, kan hij/zij een gesprek aanvragen met de coördinator reflectieve leerlijn van zijn studiejaar en de eventueel betreffende docent/supervisor. Wanneer dit gesprek niet bevredigend verloopt, kan de student contact opnemen met de directie van de opleiding. Wanneer het gesprek met de directie onvoldoende oplevert, kan de student een klacht indienen bij de klachtencommissie via het mailadres: klachtenmariekedebruijn@gmail.com De klacht dient voorzien te zijn van motivatie en afzender. Voorzitter van de klachtencommissie is heer H. Teubèn. Vanaf het moment dat de student een klacht indient bij de klachtencommissie, gaat het onderstaande Klachtenreglement van Marieke de Bruijn Opleidingen in werking. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. commissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 4; b. klager: een (ex-)student: c. (ex-)deelnemer: een (gast-)docent, begeleider of een andere persoon die werkzaamheden verricht voor de opleiding Psychosociale therapie van Marieke de Bruijn Opleidingen, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt of betrokken is bij de opleiding van Marieke de Bruijn Opleidingen, tegen wie een klacht is ingediend; d. klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde; e. contactpersoon: de persoon als bedoeld in artikel 2; f. vertrouwenspersoon: de persoon als bedoeld in artikel 3; g. aangeklaagde: ex-deelnemer; h. bevoegd gezag: de directeur van Marieke de Bruijn Opleidingen; Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De vertrouwenspersoon Artikel 2 Aanstelling en taken vertrouwenspersoon. 1. Het bevoegd gezag beschikt over ten minste één vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt bij klachten over bejegening en/of grensoverschrijdend gedrag. 2. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de vertrouwenspersoon. 3. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 4. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. 5. Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van de klachtencommissie of het bevoegd gezag. 6. De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bevoegd gezag te nemen besluiten. 7. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd. 8. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden. Paragraaf 2 De klachtencommissie Artikel 3 Instelling en taken klachtencommissie 1. Er is een klachtencommissie die de klacht onderzoekt en het bevoegd gezag hierover adviseert. 2. De klachtencommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bevoegd gezag over: a. (on)gegrondheid van de klacht; b. het nemen van maatregelen; c. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten. 3. De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle directbetrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een klacht. De leden van de klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als lid van de klachtencommissie heeft beëindigd. 4. De klachtencommissie brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden. Artikel 4 Samenstelling klachtencommissie 1. De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bevoegd gezag. 2. Het bevoegd gezag benoemt plaatsvervangende leden. 3. De klachtencommissie is zodanig samengesteld dat zij voldoende deskundig moet worden geacht voor de behandeling van klachten. 4. (Gast-)docenten, begeleiders, het bevoegd gezag alsmede studenten van de opleiding en de vertrouwenspersoon kunnen geen zitting hebben in de klachtencommissie. 5. De klachtencommissie wijst uit haar midden een (plaatsvervangend) voorzitter aan. 6. Het bevoegd gezag wijst een (plaatsvervangend) secretaris aan. 7. De klachtencommissie bestaat uit onafhankelijke derden. Artikel 5 Zittingsduur 1. De (plaatsvervangende) leden van de klachtencommissie worden benoemd voor de periode van vier jaar en zijn terstond herbenoembaar. 2. De voorzitter en de leden kunnen op ieder moment ontslag nemen. Artikel 6 Indienen van een klacht 1. De klager dient de klacht in bij: a. het bevoegd gezag; of b. de klachtencommissie. 2. De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend, tenzij de klachtencommissie anders beslist. 3. Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de klager naar de vertrouwenspersoon of klachtencommissie, tenzij toepassing wordt gegeven aan het vierde lid van dit artikel. 4. Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien het van mening is dat de klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Het bevoegd gezag meldt een dergelijke afhandeling op verzoek van de klager aan de klachtencommissie. 5. Indien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan dan het bevoegd gezag of de klachtencommissie, verwijst de ontvanger de klager aanstonds door naar de klachtencommissie of naar het bevoegd gezag. De ontvanger is tot geheimhouding verplicht. 6. Het bevoegd gezag kan een voorlopige voorziening treffen. 7. Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend. 8. Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie het bevoegd gezag, de klager en de aangeklaagde binnen vijf werkdagen schriftelijk mee dat zij een klacht onderzoekt. 9. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. 10. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. 11. Op de klacht moet binnen 4 weken worden gereageerd. 12. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd. Artikel 7 Intrekken van de klacht Indien de klager tijdens de procedure bij de klachtencommissie de klacht intrekt, deelt de klachtencommissie dit aan de aangeklaagde en het bevoegd gezag van de betrokken instelling mee. Artikel 8 Inhoud van de klacht 1. De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend. 2. Van een mondeling ingediende klacht wordt terstond door de ontvanger als bedoeld in artikel 6, eerste lid een verslag gemaakt, dat door de klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan hij een afschrift ontvangt. 3. De klacht bevat ten minste: a. de naam en het adres van de klager; b. de dagtekening; c. een omschrijving van de klacht. 4. Indien niet is voldaan aan het gestelde in het derde lid, wordt de klager in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee weken te herstellen. Is ook dan nog niet voldaan aan het gestelde in het derde lid, dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard. 5. Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard wordt dit aan de klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag van de betrokken instelling gemeld. Artikel 9 Vooronderzoek De klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen. Zij kan daartoe deskundigen inschakelen en hen zo nodig uitnodigen voor de hoorzitting. Indien hieraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het bevoegd gezag vereist. Artikel 10 Hoorzitting 1. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de klager en de aangeklaagde tijdens een niet- openbare vergadering in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord. De hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de klacht. 2. De klager en de aangeklaagde worden buiten elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij de klachtencommissie anders bepaalt. 3. De klachtencommissie kan bepalen, al dan niet op verzoek van de klager of de aangeklaagde, dat de vertrouwenspersoon bij het verhoor aanwezig is. 4. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord. 5. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Het verslag bevat: a. de namen en de functie van de aanwezigen; b. een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd. 6. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Artikel 11 Uitspraak 1. De klachtencommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het advies. 2. De klachtencommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bevoegd gezag, binnen vier weken nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt de klachtencommissie met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag. 3. De klachtencommissie geeft in haar uitspraak een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn van de klacht en deelt dit oordeel schriftelijk mee aan de klager en de aangeklaagde. 4. De klachtencommissie kan in haar uitspraak tevens een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te treffen maatregelen. 5. Het bevoegd gezag conformeert zich aan de uitspraak van de klachtencommissie, eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld. Artikel 12 Quorum Voor het houden van een zitting is vereist, dat ten minste twee leden van de klachtencommissie, waaronder de voorzitter, aanwezig zijn. Artikel 13 Niet-deelneming aan de behandeling De voorzitter en de leden van de klachtencommissie nemen niet deel aan de behandeling van een klacht, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Hoofdstuk 3 Slotbepalingen Artikel 14 Openbaarheid 1. Het bevoegd gezag legt deze regeling ter inzage. De functionarissen naar wie wordt verwezen zijn bestaande personen en worden genoemd in de klachtenprocedure. 2. Het bevoegd gezag stelt alle belanghebbenden op de hoogte van deze regeling. Artikel 15 Evaluatie De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door het bevoegd gezag, de contactpersoon, de vertrouwenspersoon, de klachtencommissie en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad geëvalueerd. Artikel 16 Wijziging van het reglement Deze regeling kan door het bevoegd gezag worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie, met inachtneming van de vigerende bepalingen. Artikel 17 Bewaartermijn Het dossier van de klachtenprocedure wordt gedurende een termijn van 4 jaar bewaard. Al het materiaal wordt na deze termijn van 4 jaar vernietigd, tenzij bij de evaluatie een nieuwe klacht naar voren komt, waarbij het dossier geopend dient te blijven. Artikel 18 Overige bepalingen 1. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag. 2. Deze regeling kan worden aangehaald als “klachtenreglement ODR” (= Opleiding Marieke de Bruijn Opleidingen). 3. Deze regeling is vastgesteld op 1 december 2015 en herzien en opnieuw vastgesteld op 1 februari 2019. Toelichting bij Klachtenreglement Opleiding Psychosociale therapie Marieke de Bruijn Opleidingen Vertrouwenspersoon Het is van belang dat de vertrouwenspersoon het vertrouwen geniet van alle bij de instelling betrokken personen en bekend is met de cultuur van de organisatie. Uiteraard moet hij/zij integer zijn, contactueel vaardig en zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie en/of gegevens. De naam en rol van de vertrouwenspersoon moet bekend worden gemaakt binnen de instelling. Klachtencommissie Het is noodzakelijk dat in de klachtencommissie diverse deskundigheden voorhanden zijn. Het betreft bijvoorbeeld juridische, sociaal-medische en onderwijskundige deskundigheden. Voorlopige voorzieningen In artikel 6 wordt aangegeven dat voorlopige voorzieningen kunnen worden getroffen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om schorsing van deelnemers of personeel of het ontzeggen van contact tussen de klager en aangeklaagde. Anonieme klachten In artikel 8 wordt bepaald dat anonieme klachten niet in behandeling worden genomen, tenzij de klachtencommissie of het bevoegd gezag anders beslist. Maatregelen naar aanleiding van beslissing op advies Indien het bevoegd gezag overweegt maatregelen te treffen, worden de vigerende bepalingen ter zake van hoor en wederhoor in acht genomen. Klachten registratie formulier

Algemene voorwaarden Opleiding Psychosociale Therapie

Inhoud Vooraf Artikel 1: Aanmelding studie tot Psychosociaal Therapeut Artikel 2: Bedenktijd en annuleringen Artikel 3: Contract en financiële afspraken Artikel 4: Studeren Artikel 5: Vooropleidingen en doorstuderen Artikel 6: Studiematerialen en eigendomsrechten Artikel 7: Aansprakelijkheid Artikel 8: Vertrouwelijkheid Vooraf De Algemene Voorwaarden hebben tot doel vooraf helderheid te verschaffen over de afspraken die voor Marieke de Bruijn Opleidingen en de (potentiële) student gelden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Marieke de Bruijn Opleidingen haar opleidingen en daaraan verbonden diensten, van welke aard dan ook, aan de student aanbiedt. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk en ondertekend zijn overeengekomen. Artikel 1: Aanmelding studie tot Psychosociaal Therapeut Art. 1.1 Aanmelden voor de studie tot Psychosociaal therapeut verloopt volgens de volgende stappen: - De student oriënteert zich op de studie door de studiegids te downloaden en/of een informatiemoment te bezoeken. - De student meldt zich aan via het inschrijfformulier via de website is aan te vragen. - Na ontvangst van het inschrijfformulier volgt uiterlijk binnen 2 weken een uitnodiging voor het intakegesprek en indien wenselijk een verzoek om nadere informatie. - Tijdens het intakegesprek wordt wederzijds vastgesteld of de opleiding en de kandidaat bij elkaar passen. - Plaatsing is definitief na ondertekening van het studiecontract en het voldoen van het volledige studiegeld of de eerste termijnbetaling. - Bij te veel aanmeldingen behoudt Marieke de Bruijn Opleidingen zich het recht voor aanmeldingen van studenten die het volledige programma willen volgen voorrang te verlenen Art. 1.2 Marieke de Bruijn Opleidingen behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de cursus of opleiding te annuleren dan wel op een later tijdstip te starten. Art. 1.3 Marieke de Bruijn Opleidingen behoudt zich het recht voor om te allen tijde van cursuslocatie te wijzigen. Artikel 2: Bedenktijd en annuleringen Art. 2.1 Na het tekenen van het studiecontract heeft de student een bedenktermijn van 14 dagen waarin hij zich zonder gevolgen kan terugtrekken. Hij is dan alleen het inschrijfgeld van het intakegesprek en eventuele sessies verschuldigd. Art. 2.2 De bedenktermijn vervalt indien het eerste lesmoment binnen de 14 dagen bedenktermijn valt en de student hieraan heeft deelgenomen. Art. 2.3 Tot zes weken voor de start van de opleiding kun de student zijn inschrijving ongedaan maken. De startdatum van de opleiding is vastgesteld op 14 maart 2020. Het betaalde bedrag wordt dan teruggestort met aftrek van het inschrijfgeld. Art. 2.4 Indien student niet binnen de tijd genoemd in art. 2.2 en 2.3 annuleert, is hij verplicht het totaalbedrag te voldoen. Art. 2.5 Mochten wij - op basis van het aantal aanmeldingen of een andere oorzaak - genoodzaakt zijn de opleiding te annuleren, dan ontvangt de student hiervan direct bericht. In dat geval storten wij het reeds overgemaakte bedrag inclusief inschrijfgeld terug. Art. 2.6 Bij het voortijdig beëindigen van de opleiding of voor verzuimde lessen wordt geen restitutie van het studiegeld gegeven. Tenzij bij gewichtige omstandigheden en ter beoordeling door de directie. Artikel 3: Contract en financiële afspraken Art. 3.1 Duur van het contract: het studiecontract wordt gedurende de opleidingsduur stilzwijgend verlengd. De duur van dit contract is daarmee afhankelijk van de gekozen variant. Wanneer student besluit de opleiding tussentijds te beëindigen, dan dient dit 6 weken vóór aanvang van het nieuwe studiejaar schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Bij annulering voor aanvang van de opleiding zal het door de student betaalde bedrag binnen 14 dagen worden gerestitueerd. Bij annulering tussentijds zal na aftrek van gemaakte kosten door Marieke de BruijnPraktjk voor Psychosociale Therapie het door de student betaalde bedrag binnen 14 dagen worden gerestitueerd. Art. 3.2 14 dagen bedenktijd is kosteloos. Art. 3.3 Het studiegeld voor het eerste jaar van de opleiding is vermeld in de studiegids. Aan deze vermelding kan geen rechten worden ontleend. Het studiegeld zoals vermeld in het overeengekomen studiecontract is bindend. Art. 3.4 Marieke de Bruijn Opleidingen behoudt zich het recht voor, voor de opvolgende studiejaren het studiegeld aan te passen aan het dan geldende inflatiepercentage dan wel de ontwikkelingen van de opleidingskosten. Art. 3.5 Het studiegeld is inclusief de digitale leer/werkomgeving, koffie/thee, lunch, ontbijt, diner, overnachting en literatuur. Art. 3.6 Bij studievertraging geldt dat bij het opnieuw volgen van modules de standaard moduleprijs wordt gerekend. Art. 3.7 Herkansingen binnen hetzelfde studiejaar zijn bij de prijs inbegrepen. Art. 3.8 Extra kosten voor aanvullende leeractiviteiten zoals leertherapie of extra supervisie e.d. zijn voor rekening student. Art. 3.9 Na aanvraag en honorering van vrijstellingen wordt een individuele studieregeling van kracht. Art. 3.10 Iedere vorm van maatwerk (modules vertragen, later afstuderen etc.) betekent dat er een individueel studieregeling wordt toegepast. Art. 3.11 In de prijs van de opleiding zijn inclusies 3 super visie sessies met de opleider. Aanpassing van de regeling betekent een nieuwe individuele studieregeling en dus nieuwe kosten. Art. 3.12 Het indienen van een klacht ontslaat de student niet van zijn betalingsverplichting. Art. 3.13 Marieke de Bruijn Opleidingen heeft het recht de student van verdere deelname aan de opleiding uit te sluiten indien zij daartoe gegronde redenen aanwezig acht. In dat geval geldt voor de student de betalingsverplichting als hiervoor vermeld. Art. 3.14 Het staat de student vrij het volledige factuurbedrag in 1 keer dan wel in de afgesproken gelijke termijnen te voldoen, waarbij de laatste betaling voor 1 juli van het betreffende studiejaar dient te zijn voldaan. Art. 3.15 Incassokosten worden -na ingebrekestelling- een op een doorberekend aan de student. Art. 3.16 De student ontvangt een afschrift van de termijnenen voorwaarden van inschrijving voor de eigen administratie. Art. 3.17 Betalingsvoorwaarden 1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN NL36ABNA0426907388 (ABN AMRO) ten name van “Marieke de Bruijn Praktijk Psychosociale therapie” te Doesburg. 2. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Marieke de Bruijn Praktijk voor Psychosociale Therapie op de wederpartij onmiddelijk opeisbaar en treedt ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6.80 e.v. BW. Marieke de Bruijn Praktijk voor Psychosociale Therapie is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichting uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen. 3. Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor de rekening van de wederpartij. De buitengerechterlijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van 150 euro exclusie BTW, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechterlijke incassokosten. Art. 3.18 Betalingstermijn. Betaling van alle door Marieke de Bruijn Praktijk voor Psycocosiale Therapie gefactureerde bedragen dient zonder aftrek of verrekening te gebeuren binnen veertien dagen na factuurdatum. Art. 3.19 Wijze van betaling Betaling dient binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN NL36ABNA0426907388 (ABN AMRO) ten name van Marieke de Bruijn Praktijk voor Psychosociale Therapie te Doesburg te zijn overgemaakt. Artikel 4: Studeren Marieke de Bruijn Opleidingen biedt de student de volgende opleidingen aan: • opleiding tot Psychosociaal Therapeut; na succesvolle afronding van deze opleiding ontvangt de student het erkende diploma van registertherapeut. Art 4.1 Marieke de Bruijn Opleidingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitvallen van lessen door onvoorziene omstandigheden. In dergelijke situaties kan geen aanspraak worden gemaakt op reeds betaalde gelden. Art. 4.2 Marieke de Bruijn Opleidingen behoudt zich het recht voor om een lesplaats te wijzigen of bij onvoldoende studentenaanbod een opleiding af te gelasten of uit te stellen. Art. 4.3 Tijdens de opleiding worden de lestijden in principe niet gewijzigd. Indien wijziging hierin noodzakelijk is wordt dit in overleg met de studenten gedaan. Art. 4.4 Dedoor Marieke de Bruijn Opleidingen geleverde zaken voldoen aan de eisen enspecificaties welke door CAT (Collectieve Alternatieve Therapeuten) worden gesteld. Art. 4.5 Deze garantie is beperkt tot oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik van het aangebodene. Door bewerking, wijzigingen of veranderingen door de student. Bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven. Art. 4.6 Zolang student niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling. Art. 4.7 Voor deelnemers (consumenten) geldt een bedenktijd van tenminste 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd. Art.   4.8:   Overmacht   bij   sterfte,   ziekte   etc.   wanneer   voortzetting   van   de   praktijk   /   studie   /   werkzaamheden   niet meer mogelijk zijn, zullen wij ten allen tijden in gesprek gaan om te kijken naar een gedegen oplossing. Artikel 5: Vooropleidingen en doorstuderen Art. 5.1 De gevraagde vooropleiding als basis entree voor de opleiding tot Psychosociaal Therapeut is een Havo- op Mbo4 diploma. Indien hier niet aan voldaan wordt kan entree worden verkregen middels de 21+ toets. De 21+ toets dient vóór deelname aan jaar 2 met goed gevolg te zijn afgerond. Art. 5.2 Indien de student na de gevolgde opleiding bij Marieke de Bruijn Opleidingen door wil studeren aan een vervolgopleiding is de student zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van zijn porfolio conform de eisen van de vervolgopleiding. Artikel 6: Studiematerialen en eigendomsrechten Art. 6.1 Marieke de Bruijn Opleidingen verzorgt via UvO (voorheen stichting PRO) de afdracht voor eventuele copyrights. Deze worden naar de studenten verrekend in de lesgelden. Art. 6.2 Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij de student. Art. 6.3 Marieke de Bruijn Opleidingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de student lijdt door het gebruik van de website en de leeromgeving. Art. 6.4 Marieke de Bruijn Opleidingen is te allen tijde toegestaan om inhoud van de website en leeromgeving te wijzigen. Marieke de Bruijn Opleidingen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Marieke de Bruijn Opleidingen is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen. Art. 6.5 Het copyright (auteursrecht) berust bij Marieke de Bruijn. Artikel 7: Aansprakelijkheid Art. 7.1 Marieke de Bruijn Opleidingen is niet aansprakelijk als de student op eigen initiatief naast de opleiding cliënten ziet/behandelt. Als zelfstandige dien je op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving. Art. 7.2 Marieke de Bruijn Opleidingen is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal van persoonlijke eigendommen. De student dient hier zelf op te letten. Artikel 8: Vertrouwelijkheid Art. 8.1 Marieke de Bruijn Opleidingen en de student hebben geheimhoudingsplicht en zullen alle persoonlijke en vertrouwelijke informatie die tijdens de opleiding worden uitgewisseld geheimhouden en daartoe indien nodig de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen. Zie hiervoor ook de privacy statement. Art. 8.2 De student en Marieke de Bruijn Opleidingen verplichten zich om alle informatie over cliënten, die tijdens de opleiding wordt besproken en/of waarmee wordt gewerkt tijdens de supervisies, strikt geheim te houden. Art. 8.3 Geheimhouding: Geen vertrouwelijke informatie met derden delen. Elke docent / of lid is tot geheimhouding verplicht inzake de inhoud van gesprekken van de deelnemers die met hem / haar worden / zijn besproken. Wij hebben afsspraken over het niet openbaar maken van vertrouwelijke informatie. Een geheimhoudingsverklaring. NDA (Non-Disclosure Agreemnent) Vergoeding / boete bij overtreding. Er   is   een   boetebedrag   opgenomen   in   de   geheimhoudingsverklaring.   Bij   overtreding   dient   de   boete   (€   750,00) worden    betaald    binnen    4    weken    na    overtreding    en    het    bedrag    zal    aan    Amnesty    International    worden overgemaakt. Als er sprake is van een schadevergoeding, wordt het bedrag aan diegene uitbetaald.

Doel van de opleiding tot psychosociaal therapeut.

De VTI-opleiding heeft als doel het opleiden in begeleiden van cliënten in bewustzijnsprocessen en

bij ingrijpende gebeurtenissen in het leven van de client (rouw, echtscheiding, ziekte,

ontslag,problemen en familie of vrienden, problemen op het werk etc) de client eigen draagkracht te

laten vinden

Dit op zodanige wijze dat de cliënt bij zijn eigen antwoorden op (levens)vragen kan komen. De werkwijze is er op gebaseerd dat we de client begeleiden in een proces van: Zelfkennis: ( kennis hebben van eigen geschiedenis, levensloop, belangrijke gebeurtenissen en belangrijke mensen) Zelfinzicht: de problemen van nu kunnen koppelen aan de geschiedenis. Patronen ontdekken, dat wat er niet geweest is en vooral verlangens en behoeften van dit moment kunnen herkennen en erkennen. Hierdoor heling en groei bewerkstelligen. En het referentiekader van de cliënt verbreden en verdiepen. Zelfbesef: Bewustzijn ontwikkelen en vergroten door te leren naar het Zelfinzicht te gaan handelen. De client leren zich te verhouden tot de gebeurtenissen en omstandigheden in zijn/haar leven, in plaats van te reageren vanuit oude patronen. De studenten worden opgeleid tot psychosociaal therapeut, gericht op deze processen. In deze opleiding gaat het over bewustwordingsprocessen in de breedste zin van het woord. Levensprocessen die we onder andere tegenkomen bij, overlijden, echtscheiding, verlies van gezondheid, van werk, van verwachtingen, verlies van zingeving en zelfvertrouwen. Daar waar we aangeraakt worden in onze pijnpunten bij ingrijpende gebeurtenissen. Ontwikkeling van de persoonlijkheid en groei van bewustzijn. De opleiding wordt door Beroepsverenigingen gewaardeerd op HBO niveau. Door SKB (Stichting Keurmerk Beroepsscholingen) is de opleiding geaccrediteerd met EC’s 198,7 Bevindingen SKB: Het is een zeer uitgebreide opleiding voor mensen die psychosociaal therapeut willen worden met als specialisatie Verlies en Rouw. De docenten zijn zeer ervaren en voldoende gekwalificeerd. CRKBO: Nivo van 3 jaar universitair bachelor psychologie. Geeft recht op BTW vrijstelling.
NFG NFG
Centrum Marieke de Bruijn Hanzeweg 48 6981 BX Doesburg 06-55727400 info@mariekedebruijn.com www.mariekedebruijn.com
Centrum Marieke de Bruijn                Hanzeweg 48 6981 BX Doesburg 06-55727400       cmbagenda@gmail.com      www.mariekedebruijn.com
rouw, verlies, trauma,burn-out, marieke de bruijn