Centrum Marieke de Bruijn Hanzeweg 48 6981 BX Doesburg T. 06-55727400 info@mariekedebruijn.com www.mariekedebruijn.com

3 jarige V.T.I. (Verlies en Trauma Integratie) Opleiding

Voor wie? Voor iedereen die de wens heeft cliënten te begeleiden in rouwverwerking en verlies- en veranderingsprocessen. Gezien onze werkwijze is de bereidheid te kijken naar eigen processen onmisbaar. Inhoud Elisabeth Kübler-Ross zegt: "je moet niet pretenderen anderen te begeleiden in processen die jezelf niet bent aangegaan. In rouw- en verliesprocessen komen wij gevoelens tegen van ontkenning, verdriet, angst, boosheid, jaloezie en nog veel meer. Vaak haken deze gevoelens aan oude geblokkeerde pijn. Het worden levensgrote echo's van ons verleden, die onze hedendaagse beslissingen en keuzes meer beïnvloeden dan wij ons altijd bewust zijn. De VTI-methode is erop gericht om inzicht te krijgen in processen op verschillende bewustzijnsniveaus. De opleiding (en dan met name het 3e jaar) is bedoeld voor hulpverleners of een ieder die de ambitie heeft hulpverlener te worden. Het doel van de VTI methode Het doel van de begeleiding is om de handelingsbekwaamheid van de cliënt te vergroten waardoor hij zelfstandig, vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, vorm geeft aan de verbetering van zijn functioneren. De cliënt komt met een bepaalde draaglast (problematiek). Door verbinding te leggen tussen de kwaliteiten (lichaam, verstand, gevoel en intuïtie), wordt de draagkracht van de cliënt vergroot, met als resultaat dat de cliënt weer tot daadkracht en actie kan overgaan. Getraind in de verschillende disciplines zijn onze afgestudeerde therapeuten in staat om de begeleiding persoonlijk op de cliënt af te stemmen. Daarbij richt de begeleiding zich op de samenhang tussen de persoonlijke en contextbepaalde problematiek. Erkenning: De opleiding wordt erkend door diverse beroepsverenigingen en de onafhankelijke stichting SKB (Stichting Keurmerk Beroepsopleidingen). De V.T.I methode is door de NVMW (Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers) gehonoreerd met 16 studiepunten. Maatschappelijke visie De methode wordt niet gekoppeld aan maatschappelijke visies om de eenvoudige reden, dat het er in deze methode om gaat om dat wat binnen geblokkeerd is geraakt het uitgangspunt van werken is. Als de blokkade bewust is gemaakt en geheeld, zal er anders gereageerd worden op dat wat er zich buiten de persoon (in de wereld, in relaties) afspeelt. Dientengevolge zullen er dan van de buitenwereld andere reacties komen die oude patronen kunnen gaan opheffen en waardoor men meer en meer zichzelf wordt als oorspronkelijk bedoeld. (C.J.Jung: “het leven is een proces om te worden wie men is”). Programma / opbouw: 1. 5-daagse werkweek gericht op eigen proces 2. Internalisatiecursus: opleidingsjaar 1 en 2; 3. 3-daags werkweekend gericht op eigen proces; 4. VTI beroeps-jaar: 8 weekenden waarin technieken en gereedschappen worden aangereikt om anderen te begeleiden. Er wordt tussentijds een werkgroep geformeerd waarin men zoveel mogelijk met elkaar oefent. 5. Schriftelijk examen: bij onvoldoende resultaat is er één herkansing mogelijk. 6. Persoonlijk verslag van de acht opleidingsweekeinden 7. Kijkstage en verslag hiervan 8. Stage: bij één van de 5-daagse werkweken Er wordt aan het eind van de 5-daagse werkweek aan alle deelnemers een enquêteformulier toegezonden waarop zij hun ervaringen met de begeleiders kenbaar kunnen maken. Bij onvoldoende waardering kan gekeken worden of een volgende stage wenselijk of noodzakelijk wordt geacht. 9. 3 Supervisiesessies over leerpunten 10. Praktisch examen: Eigen inbreng van cliënt. Onder toezicht van 3 examinatoren (2 van Centrum Marieke de Bruijn en een gecommitteerde van de SKB (Stichting Keurmerk Beroepsopleidingen). Als bovenstaande punten met voldoende resultaat zijn volbracht, wordt het diploma Psychosociaal Therapeut volgens de VTI methode van Marieke de Bruijn uitgereikt. Dit betekent dat men (indien gewenst) op de doorverwijslijst komt. Dit houdt echter tegelijkertijd in dat men verplicht is een intervisiedag per jaar te volgen.. Ook moet men minimaal een keer per jaar supervisie volgen. Verder wordt het wenselijk geacht als de praktijk nog niet meer dan drie cliënten per week oplevert, dat men regelmatig oefensessies doet met collega's van hetzelfde niveau. Men houdt een lijst van persoonlijke leerpunten bij die op de supervisiedagen besproken wordt. De opbouw (eerst de internalisatiecursus en dan het VTI-jaar) is de grote kracht van de opleiding omdat door het inzicht krijgen in eigen processen en het werken hieraan energie en aandacht vrijkomt die nodig is voor het professioneel begeleiden van cliënten. Tevens dienen de eigen ervaringen van pijn en verlies als beste leerschool in de her- en erkenning van de processen van anderen. Scholingscategorie: SKB-A1.1.,1.2S\ Studieuren: 3417 ECT,s: 122 Accreditaite volgens ZER Methode Lokatie YMCA De Glind Postweg 65 3794 MK De Glind De Glind (gemeente Barneveld) tel. 034-2452017 www.ymcadeglind.nl info@ymcadeglind.nl Conferentiecentrum de Glind ligt in het landelijke en zeer gevarieerde overgangsgebied tussen de Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, net op de grens van Utrecht en Gelderland. V.T.I. (Verlies en Trauma Integratie) Opleiding Data van de aanstaande VTI 2019 Weekend 1 - 30 en 31 maart Weekend 2 - 01 en 02 juni Weekend 3 - 07 en 08 september Weekend 4 - 19 en 20 oktober Weekend 5 - 07 en 08 december Weekend 6, 7 en 8 in 2020 volgen zo snel mogelijk de benodigde vooropleiding van 2 jaar start in september 2019. Zie de data van de internalisatie curusus. Kosten VTI opleiding: Verlies en Trauma Integratie (VTI) : 3-jarige opleiding. Het is per onderdeel te betalen. Prijzen zijn exclusef 9% en 21% BTW over de verblijfskosten 5-daagse werkweek Internalisatiecursus, 16 weekenden 3-daagse 8 x VTI-weekend, 1 x kijkstage 5-daagse werkweek 1 x stage 5-daagse werkweek 3 x supervisiesessie Schriftelijk examen Praktisch examen Mondelinge toets en evaluatie Prijswijzigingen voorbehouden. Internalisatiecursus rondom persoonlijke processen Inhoud Jezelf leren kennen, je eigen gedrag en reacties leren te begrijpen en ontdekken welke wenselijke veranderingsstappen je kunt maken. De rode draad in deze cursus: - om via Zelfkennis (het erkennen van eigen geschiedenis) - tot Zelfinzicht tekomen (het herkennen van patronen en gedrag) - naar Zelfbesef (het bewust handelen vanuit de inzichten die je hebt verkregen) Om zo kwaliteiten te ontdekken die nu nog in de schaduw staan en waarvan je je soms niet bewust bent. Het verschil te leren tussen emotionele behoeften en authentieke verlangens. Wie ben ik eigenlijk? Wat is echt voor mij en wat past niet (meer) bij mij? Hoe wil ik verder en wat maakt mijn leven de moeite waard? Belangrijke bestaansvragen die beantwoord worden. Een cursus die voor iedereen die baat heeft gehad bij de 5-daagse werkweek een prachtige voortzetting is. Er is door de gekozen thema's en werkvormen veel ruimte om bij je eigen proces stil te blijven staan. De groepsdynamiek helpt om bij blokkades uit het dagelijks leven te komen en er met behulp van onze begeleiding naar te kijken hoe het komt dat je in (vaak dezelfde situaties) vastloopt en wat je kunt doen om eruit te komen. We komen elke zes weken bij elkaar om aan de hand van verschillende thema's en met behulp van verschillende ervaringsgerichte technieken zoals: Thema Gecentreerde Interactie ( TGI) psychodrama, focussen, meditatie en droombegeleiding, inzichten te verkrijgen in eigen processen en die van anderen. Men zou kunnen zeggen dat er zowel een verdieping als een verbreding in eigen inzichten ontstaat. Er is verhelderende theorie die elke keer weer de basis vormt van het thema van het betreffende weekend. Het is elk weekend weer fantastisch om te zien hoeveel er met iedereen gebeurt die deze route volgt en hoe blij men is dat er steeds duidelijker "stukjes uit eigen leven op hun plaats gaan vallen". Het zijn gevarieerde, leerzame, leuke, spannende en zeker ook ontroerende weekends. Voorwaarden: Voor deelname aan de internalisatiecursus dient u een 5-daagse werkweek te hebben gevolgd. Voor wie? De 2-jarige internalisatiecursus is voor iedereen die na de 5-daagse werkweek nog verdere verdere persoonlijke verdieping wenst. De cursus vormt tevens het basisonderdeel voor diegenen die de complete "VTI-opleiding" willen volgen. Studiebelasting 16 weekenden van 5 dagdelen = 80 dagdelen Tijdens deze twee jaar ben je onderdeel van een zelfgekozen huiswerkgroep. Deze huiswerkgroepen komen éénmaal tussen de weekends bij elkaar om de huiswerkopdrachten te bespreken. Dus: 16 huiswerkbijeenkomsten in 2 jaar internalisatie = 16 dagdelen x 4 uur De huiswerkopdrachten zelf vragen ook nog vijf à zes uur per keer. Het is dus belangrijk u te realiseren dat u zich voor twee jaar aan deze route verbindt. Als er door overmacht een weekend gemist wordt, dient toch het lesgeld te worden voldaan en het huiswerk gemaakt en besproken te worden. Tijdens de Internalisatiecursus reist mijn boek "Wat voor mens wil ik zijn?" met ons mee. Ik neem de titel "Wat voor mens wil ik zijn?" heel serieus. Het is niet alleen een titel maar een dagelijkse vraag aan mijzelf. En het is veel meer dan een vraag; het is een manier van leven geworden. Het gidst me door het leven, reikt me morele en ethische gedragscodes aan. Het maakt mijn leven betekenisvoller. In deze vraag “Wat voor mens wil ik zijn?” ligt de mogelijkheid besloten om ons als mens te verbeteren en daarmee een betere wereld tot stand te brengen. Lokatie YMCA De Glind Postweg 65 3794 MK De Glind De Glind (gemeente Barneveld) tel. 034-2452017 www.ymcadeglind.nl info@ymcadeglind.nl Conferentiecentrum de Glind ligt in het landelijke en zeer gevarieerde overgangsgebied tussen de Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, net op de grens van Utrecht en Gelderland. Aanmelden Aanmelding vindt plaats middels aanmeldingsformulier, dat u per telefoon (06-55727400) of per mail info@mariekedebruijn.com kunt aanvragen. Belangrijk De Internalisatiecursus duurt 2 jaar (8 weekenden per jaar) waarbij de aanmelding geldt voor de gehele 2 jaar. De kosten kunnen als studiekosten bij de belastingdienst worden opgegeven. Tarieven De cursuskosten totaal zijn € 4400,-- (exclusief 21% btw) voor 16 weekenden in twee jaar. Eerste aanbetaling € 400,-- daarna 24 x166,65 (exclusief btw) Prijsindexering voorbehouden. Cursus data. weekend 01 18 en 19 januari 2020 weekend 02 weekend 03 weekend 04 rest van de data weekend 05 volgt zo spoedig weekend 06 mogelijk weekend 07 weekend 08 weekend 09 weekend 10 weekend 11 weekend 12 weekend 13 weekend 14 weekend 15 weekend 16
€ 1150,-- € 4400,-- € 820,-- € 4600,-- € 275,-- € 275,-- 3 x € 75,-- € 100,-- € 325,-- € 100,--

Opleiding tot Psychosociaal Therapeut met als specialisatie

Verlies en Trauma Integratie.

Centrum Marieke de Bruijn Hanzeweg 48 6981 BX Doesburg 06-55727400 info@mariekedebruijn.com www.mariekedebruijn.com